Van Ego naar Essentie ( 12 -13 September 2020)

(Deze workshop is een vereiste voor deelname aan de opleiding)

De mens bestaat uit twee delen: essentie en persoonlijkheid. Essentie is wie je eigenlijk al vanzelf bent en waarmee je geboren bent. Jouw persoonlijkheid is hetgeen in ontwikkeld hebt doorheen jouw leven. – Gurdjief.

Deze workshop is een inleiding in het perspectief en de beoefening van Psychospirituele werk. De weg van persoonlijk of ego naar essentie is eigen aan alle contemplatieve en meditatieve tradities. Spiritueel werk gaat over het onthullen wat verborgen is, het helen wat gebroken is en ontvouwen wat ingevouwen is. Essentie of onze Ware Natuur is een levende Aanwezigheid, die allerlei kwaliteiten heeft die we rechtstreeks kunnen ervaren. Door dit werk te doen krijgen we de mogelijkheid om onze diepste essentiële natuur te ontdekken en te realiseren.

Wanneer we geboren worden, zijn we onze essentie. Essentie is een verzamelnaam die bestaat uit verschillende kwaliteiten en deze verschillende essentiële kwaliteiten rijzen op doorheen de verschillende ontwikkelingsfasen in ons leven. We verliezen geleidelijk het contact met de verschillende kwaliteiten van onze essentiële natuur en we ontwikkelen onze persoonlijkheid, ons ego of onze cocon. Onze persoonlijkheid is een nabootsing van de verschillende essentiÎle kwaliteiten waarmee we geleidelijk het contact verloren hebben.

De verschillende essentiële kwaliteiten zijn nog steeds in onszelf aanwezig en ze wachten om opnieuw tevoorschijn te komen. Onze essentie is als het ware ingevouwen in ons bewustzijn en ze wacht om zichzelf te ontvouwen en dit gebeurt als we de contactbreuk met onze essentie herstellen.

Op een bepaald moment in onze ontwikkeling begint de vlam van de zoektocht te ontwaken en beginnen we op zoek te gaan naar onze innerlijke bron. Initieel weten we veelal niet waar we precies op zoek naar zijn, maar innerlijk ervaren we een bepaald onbestemd verlangen, een bepaalde onvrede of een onrust die ons aanzet om op zoek te gaan. Het is deze vlam van de zoektocht of dit heilige verlangen dat iemand naar een spiritueel of contemplatief pad en een spiritueel leven leidt. Elk aspect van onze menselijke ervaring kunnen we gebruiken als een toegangsdeur tot het ontwaken van onze essentie. Alles wat je ervaart is een gelegenheid om dieper en wezenlijker contact te maken met wij je bent, zodat we alle aspecten van onszelf kunnen omarmen, vooral ook die kanten van onszelf die we gewoonlijk verbergen en verwerpen. De workshop is een combinatie van lezingen, meditaties en experientiële oefeningen in “inquiry” en is het begin van een nieuwe doorlopende groep in Psychospiritueel werk. Deze workshop is een mogelijkheid om contact te maken met essentiewerk, waarbij we onderzoeken wat essentie is, hoe we het contact ermee verloren hebben en hoe we het contact ermee geleidelijk kunnen herstellen. We gaan de volgende onderwerpen behandelen:

  • Was is Essentie en hoe kunnen we onze Essentie ervaren?
  • Wat is de relatie tussen Essentie en onze persoonlijkheid?
  • Hoe zijn we het contact met onze Essentie verloren?
  • Hoe kunnen we onze essentie terug vinden en er opnieuw contact mee maken?
  • Hoe kunnen we onze psychologische obstakels tegemoet treden vanuit en met Essentie?
  • Inquiry als onze primaire werkmethode.
  • Het ontwikkelen van het contact met onze Essentie en het leven vanuit en met onze Essentie.

Datum.
12 -13 September 2020
Van 10.00 uur tot 17.30. De deuren gaan open om 9.40 en er is een middagpauze voorzien van 90 minuten.

Locatie.
V.C.O.K., Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent. Er zijn parkeerplaatsen voorzien in de leslocatie.

Prijs.
De workshop kost 165 euro. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening BE68 4480 0081 8134 van Douwe Nutterts met vermelding van de naam van de workshop.

De zes werelden van het cyclisch bestaan.

Het Levenswiel (het wiel van Samsara) is een boeddhistisch beeld dat 6 fundamentele psychologische gesteldheden of bestaansniveaus in kaart brengt.

Enerzijds geeft dit een overzicht van de wereld van de neurotische geest, anderzijds toont het ons hoe we doorheen die verschillende gesteldheden cirkelen bij leven en welzijn. In deze cursusreeks staan we stil bij elk van deze 6 verschillende psychologische gesteldheden en leren we ze te herkennen en op te merken in ons dagelijkse leven. Deze gesteldheden zijn zowel de bron van onze bevangenheid, alsook een middel om vrijer te worden en met meer wakkerte in het leven te staan.

In de workshop gebruiken we het beeld van het levenswiel en de 6 psychologische staten of stijlen van gevangenschap of werelden van cyclisch bestaan, die hierin aanwezig zijn. Deze 6 psychologische werelden drukken zich uit in onze emoties en gedachten van het moment en vormen de basis van onze waanzin of onze neurotische geest. Elk moment kunnen we gadeslaan hoe een van deze psychologische werelden aanwezig is in onze ervaring.

De 6 staten van gevangenschap en vrijheid
De 6 stijlen zijn 6 manieren waarop we de gevangenen zijn van onze gekende patronen maar elk van deze stijlen is ook een deur die ons in staat stelt om wakker te worden uit deze verwarring, vrij te worden en opnieuw deel te hebben aan de vrijheid die ons geboorterecht is.

Elke psychologische wereld hangt samen met een bepaalde emotie. De helle wereld hangt samen met agressie, de hongerige geesten wereld hangt samen met hebzucht en gemis, de dierenwereld met onwetendheid, de mensenwereld met passie en verlangen, de jaloerse godenwereld met afgunst en de hang naar afleiding en de godenwereld met trots en extase. In deze workshop gaan we na hoe we deze 6 werelden kunnen opmerken in onszelf, de ander en de wereld rondom ons. We beginnen om vertrouwd te worden met elke wereld zodat we ze niet langer hoeven te vrezen maar kunnen zien als mogelijkheden om ruimer, vrijer en wakkerder te worden.

De workshop reikt enerzijds een theoretisch kader aan dat je helpt elke wereld duidelijk te begrijpen en te herkennen en anderzijds helpen de ervaringsoefeningen je om elke wereld diepgaand te verkennen in jezelf en de ander.

Voor wie is deze workshop bedoeld: op de eerste plaats voor iedereen die zichzelf en zijn diep innerlijk functioneren graag onderzoekt, zijn eigen toolbox wil verrijken om vrijer en authentieker in het leven te staan. Daarnaast is de workshop gericht op coaches, counselors, therapeuten.